Achievements/學術成果

>Achievements
榮譽事蹟

學生榮譽獎項
賀本系博士生邱韋嵐同學 榮獲中華民國尖端材料科技協會 2015 學生論文比賽優等獎

賀本系博士生邱韋嵐同學 (陳智老師實驗室) 榮獲中華民國尖端材料科技協會 2015 學生論文比賽優等獎